ABORDAREA MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ÎN UNITATEA NOASTRĂ

BÎRNAT IULIANA

Prof. Înv. Preșc.


Grădiniţa  Particulară cu Program Prelungit ”Vincenzina Cusmano” este o grădinița acreditată (din anul 2009, care aparține sistemului Educațional Particular, cu orar de luni până vineri de la orele 7,00  la 17,30 asigurând atât educaţia, pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru școală și pentru viață, cât şi protecţia socială a copiilor. Are ca vecini Școala  Gimnazială Nr.5, Școala  Gimnazială  Nr.8. și Grădinițele Nr. 12, 5, 8.

REPERE GEOGRAFICE: Grădinița are personalitate juridică din data de 01.01. 2009, este așezată în cartierul Dărmănești din orașul Piatra Neamț, în partea de N-E. Ca urmare a creșterii populației și a extinderii prin construirea unui mare număr de blocuri și case, în acest cartier locuiește peste 30%  din populația orașului. Unitatea funcţionează cu 4 grupe: 1 grupă mică, 2 grupe mijlocii, 1 grupă mare; orar normal şi orar prelungit, fapt solicitat de către părinţi. Ea școlarizează cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copii din toate zonele oraşului și din afara orașului, fără discriminare.

Numele grădiniței, Vincenzina Cusmano este preluat de la sora Fondatorului, născută în data de 6 ianuarie 1826 la Palermo, fiind una din primele 6 surori care au îmbrăcat haina religioasă, la data de 23 mai 1880. S-a dedicat cu totul slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, astfel că viața ei a fost un cântec de laudă și mulțumire aduse lui Dumnezeu.Toți cei care o întâlneau, se simțeau primiți, iubiți, deoarece inima ei de ”mamă spirituală” bătea pentru fiecare suflet nevoiaș.

Iată de ce grădinița noastră poartă numele acestei surori minunate: ca semn de mulțumire pentru iubirea arătată față de aproapele. Ne dorim, ca fiecare copil care pășește pragul acestei grădinițe, să se simtă primit cu căldură, acceptat și iubit.

VALORILE FUNDAMENTALE ALE GRĂDINIȚEI sunt: dragostea –a arăta considerație față de copii, colegi, părinți, autorități și față de propria persoană; demnitatea- control asupra îndeplinirii corecte a atribuțiilor, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.; respectul – față de opiniile și alegerile proprii; răbdarea: pentru a respecta ritmul fiecărui copil în creștere și dezvoltare; adevărul –de a acționa onest în gânduri și în fapte, de a avea puterea interioară de a recunoaște; credința – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri, de a avea un comportament adecvat oricărei situații, a da și a face tot ce e mai bun în orice situație; cooperarea- a arăta grijă, prietenie și generozitate față de ceilalți; calitatea în oferirea serviciilor educaționale; performanța – de a fi tot mai bun în domeniul ales, pentru a putea fi un model pentru toți.

PRINCIPIILE care stau la baza organizării şi funcţionării învăţământului preşcolar din Grădiniţa Particulară „Vincenzina Cusmano” Piatra Neamţ sunt:

principiul educaţiei globale şi individualizate (valorificarea întregului potenţial educaţional al copiilor şi al tuturor dimensiunilor personalităţii acestora);

principiul asigurării integrale a drepturilor copilului (şanse egale tuturor copiilor);

principiul asigurării de către fundaţie a serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în situaţii speciale (medii defavorizate);

principiul asigurării respectului faţă de copil (copilul are nevoie de ocrotire, de instrucţie, de educaţie, de supraveghere şi de dragoste);

DOCUMENTELE REGLATOARE care asigură calitatea demersului educațional sunt:

CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE (2019)

PLANUL DE ȘCOLARIZARE

PLANUL DE DEZVOLTARE INTERNĂ (P.D.I.) având următoarele Ținte strategice:

ȚINTA STRATEGICĂ 1.  -Adaptarea curriculumului prin promovarea strategiilor didactice centrate pe copil în accord cu cerințele actuale.

ȚINTĂ STRATEGICĂ 2. -Îmbunătățirea managementului personalului didacticdin punct de vedere al competențelor și creșterea responsabilității fiecăruia.

ȚINTĂ STRATEGICĂ 3 -Asigurarea creșterii calității educației prin îmbunătățirea accesului la tehnologia modernă și de comunicare.

ȚINTA STRATEGICĂ 4.Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Grădiniței Particulare Vincenzina Cusmano la nivel local, județen și național.

ȚINTA STRATEGICĂ 5.Adaptarea managementului instituțional cu scopul eficientizării activităților și al conectării la propunerile și nevoile exprimate de beneficiari.

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ (R.O.I.) structurat pe capitole:

CAPITOLUL I: CADRU LEGAL

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL UNITĂŢII

CAPITOLUL III: CONDUCEREA UNITĂŢII

CAPITOLUL IV: COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)

CAPITOLUL V: COMISII DE LUCRU

CAPITOLUL VI: DREPTURI ŞI OBLIGAŢII SPECIFICE POSTULUI

CAPITOLUL VII: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI

CAPITOLUL VIII: PĂRINŢI

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE

CONTRACTUL EDUCAȚIONAL încheiat între grădiniță și familiile preșcolarilor.

-ORGANIGRAMA unității

-PLANURI MANAGERIALE la fiecare Comisie de lucru (Consiliul.Profesoral., Comisia pentru Curriculum., Consiliul de Administrație., Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității., Sistemul de Control Intern Managerial)

-PLANURI OPERAȚIONALE la fiecare Comisie de lucru